คลังรูปภาพ โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

18/02/2020 : ผู้เข้าชม 9 : กิจกรรมบริการวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 3 อาคารกองพัฒนานักศึกษา

27/01/2020 : ผู้เข้าชม 14 : กิจกรรมเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน (เทศกาลตรุษจีน) วันที่ 27 มกราคม 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันกำแพงเพชร

31/10/2019 : ผู้เข้าชม 56 : กิจกรรมเปิดนิทรรศการ เปิดโลกวัฒนธรรมนําสู่ธุรกิจจีน วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

21/08/2019 : ผู้เข้าชม 67 : กิจกรรม พัฒนาทักษะการพูดภาษาจีนเพื่อการประกอบอาชีพ วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

01/07/2019 : ผู้เข้าชม 83 : การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 โปรแกรมวิชาภาษาจีน วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมสารภี ชั้น 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

20/02/2019 : ผู้เข้าชม 146 : โครงการตรุษจีน ประจำปี 2562 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ที่หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโดย โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับโปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์

13/02/2019 : ผู้เข้าชม 268 : สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โปรแกรมวิชาภาษาไทย หมู่เรียน 5812204 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องเรียน 38505 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

19/12/2018 : ผู้เข้าชม 111 : กิจกรรมการอบรมภาษาจีนเพื่อการสื่อสารอย่างมีมารยาท วันที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

01/06/2018 : ผู้เข้าชม 385 : การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 โปรแกรมวิชาภาษาจีน ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 1 มิถุนายน 2561

21/02/2018 : ผู้เข้าชม 581 : กิจกรรมตรุษจีน การแสดงศิลปวัฒนธรรมจีน วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร