อาจารย์อภิญญา จอมพิจิตร

อาจารย์อภิญญา จอมพิจิตร

เผยแพร่เมื่อ 09/01/2017 ผู้ชม 237

ประธานโปรแกรมวิชาภาษาจีน

ชื่อ-สกุล (ไทย) : อาจารย์อภิญญา จอมพิจิตร
ชื่อ-สกุล (Eng) :  Apinya Chomphichit

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย

คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชาภาษาจีน
เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาจีน

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาจีน  ชั้น 3
เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : 3380

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์อภิญญา จอมพิจิตร

อาจารย์บัญชา วัฒนาทัศนีย์

อาจารย์บัญชา วัฒนาทัศนีย์

เผยแพร่เมื่อ 09/01/2017 ผู้ชม 312

ประธานโปรแกรมวิชาภาษาจีน

ชื่อ-สกุล (ไทย) : อาจารย์บัญชา  วัฒนาทัศนีย์
ชื่อ-สกุล (Eng) : Bancha Wattanatadsanee

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชาภาษาจีน
เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาจีน

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาจีน  ชั้น 3
เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : 3380

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์บัญชา  วัฒนาทัศนีย์

อาจารย์ชุตินธร ฉิมสุข

อาจารย์ชุตินธร ฉิมสุข

เผยแพร่เมื่อ 09/01/2017 ผู้ชม 222

โปรแกรมวิชาภาษาจีน

ชื่อ-สกุล (ไทย) : อาจารย์ชุตินธร  ฉิมสุข
ชื่อ-สกุล (Eng) : Chutintorn  chimsuk

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย

คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชาภาษาจีน
เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาจีน

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาจีน  ชั้น 3
เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : 3380

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์ชุตินธร  ฉิมสุข

อาจารย์มาลัยรัตน์ คณิตชยานันท์

อาจารย์มาลัยรัตน์ คณิตชยานันท์

เผยแพร่เมื่อ 09/01/2017 ผู้ชม 276

โปรแกรมวิชาภาษาจีน

ชื่อ-สกุล (ไทย) : อาจารย์มาลัยรัตน์  คณิตชยานันท์
ชื่อ-สกุล (Eng) :  Malairat kanitchayanun

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย

คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชาภาษาจีน
เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาจีน

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาจีน  ชั้น 3
เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : 3380

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์มาลัยรัตน์  คณิตชยานันท์