" โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร "

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2564 โปรแกรมวิชาภาษาจีน

วันที่ 2 มิถนายน 2565

เผยแพร่เมื่อ 02/06/2022 ผู้เช้าชม 79


โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาภาษาจีน (กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาจีนเพื่อความเป็นเลิศ)

วันที่ 28 มีนาคม 2565  ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 28/03/2022 ผู้เช้าชม 139


>> สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โปรแกรมวิชาจีน หมู่เรียน 6112206

วันที่ 7 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 07/03/2022 ผู้เช้าชม 126


ทั้งหมด

ประธานโปรแกรมวิชาหลักสูตรที่เปิดทำการเรียนการสอน


โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์/โทรสาร  055-798-087