" โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร "

ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ในกิจกรรม Open House HUSO KPRU 2023

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมสุพรรณิกา อาคารกองพัฒนานักศึกษา (SAC)

เผยแพร่เมื่อ 16/11/2023 ผู้เช้าชม 108


โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ในห้องเรียนพิเศษ Gifted Chinese กิจกรรม เปิดโลกภาษาจีน The Chinese World

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องเรียน 38505  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

เผยแพร่เมื่อ 15/11/2023 ผู้เช้าชม 32


โครงการสัมมนาส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาในการจัดการเรียนการสอน ที่บูรณาการกับการทำงานในสถานประกอบการ (CWIE) ในหัวข้อ “เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาเพื่อสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน” (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE)”

วันที่ 13 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 13/10/2023 ผู้เช้าชม 36


ทั้งหมด

ประธานโปรแกรมวิชาหลักสูตรที่เปิดทำการเรียนการสอน


โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์/โทรสาร  055-798-087