" โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร "

การสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2/2566 (สหกิจศึกษา) โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

วันที่ 23 มีนาคม 2567 โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 23/03/2024 ผู้เช้าชม 227


กิจกรรม เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 07/02/2024 ผู้เช้าชม 311


โครงการพัฒนาทักษะภาษา สู่การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 กิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน

วันที่ 26 ธันวาคม 2566  ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ อาคารกิจกรรมนักศึกษา(SAC)มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 26/12/2023 ผู้เช้าชม 246


ทั้งหมด

ประธานโปรแกรมวิชาหลักสูตรที่เปิดทำการเรียนการสอน


โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์/โทรสาร  055-798-087