>> โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรม อบรมข้อสอบวัดมาตรฐานคอมพิวเตอร์พัฒนานักศึกษาโปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์

>> โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรม อบรมข้อสอบวัดมาตรฐานคอมพิวเตอร์พัฒนานักศึกษาโปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์

เผยแพร่เมื่อ 07/09/2019 ผู้ชม 304

เมื่อวันเสาร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ.2562 โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ได้จัดกิจกรรมการอบรมข้อสอบวัดมาตรฐานคอมพิวเตอร์พัฒนานักศึกษาโปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาให้นักศึกษาที่ยังสอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์ไม่ผ่านหรือยังไม่เคยได้รับการสอบมาก่อน มาเข้าร่วมอบรมสามารถผ่านการสอบวัดความรู้มาตรฐานคอมพิวเตอร์ได้ ทั้งยังช่วยให้เวลาในการทบทวนและยังเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาโปรแกรมวิชาในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในด้านการใช้เทคโนโลยีอีกด้วย โดยโครงการนั้นได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณจิรพงษ์ เทียนแขก มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาโปรแกรมวิชาทุกคน

>> โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  กิจกรรม อบรมข้อสอบวัดมาตรฐานคอมพิวเตอร์พัฒนานักศึกษาโปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์