>> กิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพศิลปะ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์

>> กิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพศิลปะ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์

เผยแพร่เมื่อ 26/07/2019 ผู้ชม 246

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ได้จัดกิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพศิลปะ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยกิจกรรมเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป โดย อาจารย์จิรพงศ์ ยืนยง ประธานโปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยคณาจารย์โปรแกรมวิชาฯ และนักศึกษาชั้นปี 2- 3 ที่เข้าร่วมสังเกตการณ์ในกิจกรรม

โดยวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนั้น เพื่อต้องการให้นักศึกษาที่ได้ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาคเรียนที่ 3/61 ที่ผ่านมา ได้สัมมนานำเสนอประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ได้ออกฝึกประสบการณ์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักศึกษาที่ออกฝึกและเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งยังเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์การเตรียมความพร้อมไปยังนักศึกษาที่ยังไม่ได้ออกฝึกอีกด้วย อีกทั้งในกิจกรรมยังมีข้อซักถาม ข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากคณะกรรมการคณาจารย์ในโปรแกรมวิชาอันเป็นประโยชน์ โดยในปีการศึกษานี้ มีนักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพจำนวนทั้งสิ้น 10 คน ผลจากการการสัมนนาฯ ปรากฏว่า มีผลงานตัวอย่างของนักศึกษาที่ออกฝึกหลากหลายรูปแบบทั้งทางด้านวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ และมีองค์ความรู้อันเป็นประโยชน์ที่ได้รับจากสถานที่ฝึกมาถ่ายทอดสู่ผู้เข้าร่วมได้อย่างดีเยี่ยม

>> กิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพศิลปะ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์