>> กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาและปรับพื้นฐานก่อนเข้าศึกษาโปรแกรมวิชา ประจำปีการศึกษา 2562

>> กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาและปรับพื้นฐานก่อนเข้าศึกษาโปรแกรมวิชา ประจำปีการศึกษา 2562

เผยแพร่เมื่อ 08/07/2019 ผู้ชม 112

- กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาโปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 อาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยเป็นการจัดการเตรียมความพร้อมก่อนเรียนของนักศึกษาโปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ในด้านทักษะทางปฏิบัติการและวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้ปรับตัว เตรียมความพร้อม และให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรมวิชาที่เรียน พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างทักษะทางศิลปกรรมและวิชาการ โดยภายในกิจกรรมมีดังต่อไปนี้

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562

- ช่วงเช้า ได้มีการบรรยายปฐมนิเทศโดยอาจารย์จิรพงศ์ ยืนยง ประธานโปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ร่วมด้วยคณาจารย์ทุกท่าน

- ตามด้วยกิจกรรมการให้ความรู้เบื้องต้น การแนะนำโปรแกรมวิชา ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ต่าง ๆ โดย รศ.มัย ตะติยะ 

- ในช่วงบ่ายนั้น ได้ฝึกปฏิบัติวาดเส้นพื้นฐานหุ่นนิ่ง โดย ผศ.เชวงศักดิ์ เขียวเขิน, อ.วนัสนันท์ นุชนารถ, อ.วัชรัศน์ ศรีวิริยะกิจ, อ.สายพิณ เขียวมูล และนักศึกษาผู้ช่วยชั้นปีที่ 2

และวันที่ 9 กรกฎาคม 2562

- เป็นการทดสอบวัดความรู้ด้านวิชาการ โดย อ.จิรพงศ์ ยืนยง เป็นการทำข้อสอบ pre test บนเว็บไซต์ของคณะในรูปแบบกิจกรรมทางสมารท์โฟน

ตลอดการจัดกิจกรรมทั้ง 2 วัน นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจกิจกรรมรวมทั้งความสนุกสนานก่อนเปิดภาคเรียน รวมไปถึงความสามัคคีและเป็นหนึ่งเดียวกันในโปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมพัฒนานักศึกษา รวมทั้งนักศึกษายังให้ความร่วมมือในกิจกรรมเป็นอย่างดี

>> กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาและปรับพื้นฐานก่อนเข้าศึกษาโปรแกรมวิชา ประจำปีการศึกษา 2562