>> การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์

>> การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์

เผยแพร่เมื่อ 03/07/2019 ผู้ชม 134

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมบุนนาค  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

โดยมี ท่านคณะกรรมการดังนี้

1.ว่าที่ร้อยตรีหญิงปัณจลักษณ์  หรีรักษ์
ตำแหน่ง : อาจารย์ภาควิชา
สังกัด :  ภาควิชาการออกแบบและเทคโนโลยี คณะ

2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐ  ล้ำเลิศ
ตำแหน่ง :   อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาศิลปกรรม
สังกัด :  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

3.อาจารย์จาตุรันต์ จริยารัตนกูล
ตำแหน่ง :   อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาศิลปกรรม
สังกัด :  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

>> การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์