หลักสูตร

หลักสูตร

เผยแพร่เมื่อ 19/12/2016 ผู้ชม 1,551

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

...............................

 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา                  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

คณะ/สาขาวิชา                         โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1.รหัสและชื่อหลักสูตร

    ภาษาไทย         หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์

    ภาษาอังกฤษ      Bachelor of Fine and Applied Arts  Program in Fine and  Applied Arts

 

2.ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

    ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)       ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์)

    ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)   Bachelor of Fine and Applied Arts (Fine and Applied Arts)

    ชื่อย่อ  (ภาษาไทย)       ศป.บ. (วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์)

    ชื่อย่อ  (ภาษาอังกฤษ)   B.F.A. (Fine and Applied Arts)

 

3.จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

    ไม่น้อยกว่า  140 หน่วยกิต

 

4.รูปแบบของหลักสูตร

    4.1  รูปแบบ

        หลักสูตรระดับปริญญาตรี   4  ปี

    4.2  ภาษาที่ใช้

        จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย

    4.3 การรับเข้าศึกษา

        รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้

    4.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
        เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

    4.5การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
        ให้ปริญญาเพียงสาขาเดียวแก่ผู้สำเร็จการศึกษา


5.สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

    5.1  เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

    5.2  เปิดดำเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตร ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

    5.3  คณะกรรมการคณะให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 วันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559

    5.4  สภาวิชาการ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร เพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติในการประชุมครั้งที่ 2 / 2559       วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559

    5.5 สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 2 / 2559   วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559


 
6.ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

    หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา พ.ศ. 25617.อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

    (1)   พนักงานฝ่ายศิลป์ภาครัฐและห้างร้านหรือบริษัททั่วไป

    (2)   นักออกแบบป้ายโฆษณา

    (3)   นักออกแบบเขียนแบบสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ

    (4)   นักออกแบบผลิตภัณฑ์   

    (5)   นักถ่ายภาพเพื่องานกราฟิก

    (6)   นักออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก

    (7)   นักออกแบบเครื่องประดับ

    (8)   นักออกแบบสิ่งพิมพ์บริษัทหนังสือและโรงพิมพ์ต่าง ๆ

    (9)   เจ้าของสถานประกอบการธุรกิจศิลป์ส่วนตัว

   (10) ศิลปินหรือช่างศิลป์อิสระ

    (11) จิตรกรและประติมากรอาชีพ

    (12) นักปั้นและหล่อ

หลักสูตร