" โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร "

>> การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2562 โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์

วันที่ 17 มิถุนายน 2563

เผยแพร่เมื่อ 17/06/2020 ผู้เช้าชม 90


>> โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรม อบรมข้อสอบวัดมาตรฐานคอมพิวเตอร์พัฒนานักศึกษาโปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์

วันเสาร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ.2562 ณ  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 07/09/2019 ผู้เช้าชม 238


>> งานบวงสรวงพระพิฆเนศ ประจำปีการศึกษา 2562

 วันจันทร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ.2562 ณ บริเวณลานหน้าอาคารศิลปะ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 02/09/2019 ผู้เช้าชม 425


ทั้งหมด

ประธานโปรแกรมวิชาหลักสูตรที่เปิดทำการเรียนการสอน


โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์/โทรสาร  055-798-087
มือถือ 086-448-9918