คลังรูปภาพ โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

07/09/2019 : ผู้เข้าชม 22 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรม อบรมข้อสอบวัดมาตรฐานคอมพิวเตอร์พัฒนานักศึกษาโปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ วันเสาร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ.2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

02/09/2019 : ผู้เข้าชม 37 : งานบวงสรวงพระพิฆเนศ ประจำปีการศึกษา 2562 วันจันทร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ.2562 ณ บริเวณลานหน้าอาคารศิลปะ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

26/07/2019 : ผู้เข้าชม 31 : กิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพศิลปะ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

08/07/2019 : ผู้เข้าชม 42 : กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาและปรับพื้นฐานก่อนเข้าศึกษาโปรแกรมวิชา ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

03/07/2019 : ผู้เข้าชม 36 : การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมบุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

28/02/2019 : ผู้เข้าชม 162 : โครงการนิทรรศการศิลปะสัญจรสู่ชุมชน ระหว่างวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา จังหวัดกำแพงเพชร

31/01/2019 : ผู้เข้าชม 123 : โครงการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่องานพาณิชย์ศิลป์ให้นักศึกษาโปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 วันที่ 31 มกราคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

13/09/2018 : ผู้เข้าชม 173 : กิจกรรมงานบวงสรวงพระพิฆเนศ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 08:00 – 12:00 น. ณ บริเวณลานหน้าอาคาร 9 ศิลปะ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

02/07/2018 : ผู้เข้าชม 173 : กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาโปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ปีการศึกษา 2561 ะหว่างวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารโปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์ และ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 อาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

20/06/2018 : ผู้เข้าชม 180 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ในระหว่างวันพุธที่ 20-22 มิถุนายน 2561 ทางทะเล อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี