คลังรูปภาพ โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

28/02/2019 : ผู้เข้าชม 56 : โครงการนิทรรศการศิลปะสัญจรสู่ชุมชน ระหว่างวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา จังหวัดกำแพงเพชร

31/01/2019 : ผู้เข้าชม 49 : โครงการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่องานพาณิชย์ศิลป์ให้นักศึกษาโปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 วันที่ 31 มกราคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

13/09/2018 : ผู้เข้าชม 110 : กิจกรรมงานบวงสรวงพระพิฆเนศ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 08:00 – 12:00 น. ณ บริเวณลานหน้าอาคาร 9 ศิลปะ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

02/07/2018 : ผู้เข้าชม 112 : กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาโปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ปีการศึกษา 2561 ะหว่างวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารโปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์ และ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 อาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

20/06/2018 : ผู้เข้าชม 148 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ในระหว่างวันพุธที่ 20-22 มิถุนายน 2561 ทางทะเล อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

06/06/2018 : ผู้เข้าชม 79 : การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 โปรแกรมวิชาวิิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ วันที่ 6 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมบุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

15/03/2018 : ผู้เข้าชม 328 : โครงการนิทรรศการศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 19 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 15 มีนาคม 2561 ณ ชั้น 1 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

27/02/2018 : ผู้เข้าชม 253 : งานนิทรรศการ ศิลปะสัญจรสู่ชุมชน ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 26 – 27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนคลองลานวิทยา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

21/02/2018 : ผู้เข้าชม 222 : กิจกรรมสานสัมพันธ์วิจิตรศิลป์ฯ - ดนตรี ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

07/02/2018 : ผู้เข้าชม 585 : การแข่งขันประกวดวาดภาพในหัวข้อ “ศิลปะในการศึกษา Thailand 4.0 ในกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการในศตวรรษที่ 21 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร