คลังรูปภาพ โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

24/09/2020 : ผู้เข้าชม 57 : กิจกรรมบวงสรวงพระพิฆเนศและไหว้ครูโปรแกรมวิชาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2563 วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 ณ ลานพระพิฆเนศ อาคาร 9 ศิลปะ

23/09/2020 : ผู้เข้าชม 34 : การประชุมวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และประยุกต์ศิลป์ศึกษา โปรแกรมวิชาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมบุนนาค อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

29/07/2020 : ผู้เข้าชม 74 : นิทรรศการศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 29 - 31 กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

17/06/2020 : ผู้เข้าชม 88 : การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2562 โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ วันที่ 17 มิถุนายน 2563

07/09/2019 : ผู้เข้าชม 136 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรม อบรมข้อสอบวัดมาตรฐานคอมพิวเตอร์พัฒนานักศึกษาโปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ วันเสาร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ.2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

02/09/2019 : ผู้เข้าชม 178 : งานบวงสรวงพระพิฆเนศ ประจำปีการศึกษา 2562 วันจันทร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ.2562 ณ บริเวณลานหน้าอาคารศิลปะ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

26/07/2019 : ผู้เข้าชม 162 : กิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพศิลปะ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

08/07/2019 : ผู้เข้าชม 185 : กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาและปรับพื้นฐานก่อนเข้าศึกษาโปรแกรมวิชา ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

03/07/2019 : ผู้เข้าชม 150 : การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมบุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

28/02/2019 : ผู้เข้าชม 329 : โครงการนิทรรศการศิลปะสัญจรสู่ชุมชน ระหว่างวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา จังหวัดกำแพงเพชร