อาจารย์จิรพงศ์ ยืนยง

อาจารย์จิรพงศ์ ยืนยง

เผยแพร่เมื่อ 08/01/2017 ผู้ชม 468

ประธานโปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์

ชื่อ-สกุล (ไทย) : อาจารย์จิรพงศ์   ยืนยง
ชื่อ-สกุล (Eng) : Jirapong  YuneYoug

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย

คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
เชี่ยวชาญด้านการสอนศิลปะ

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์  อาคารศิลปะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน :

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์จิรพงศ์   ยืนยง

อาจารย์วนัสนันท์ นุชนารถ

อาจารย์วนัสนันท์ นุชนารถ

เผยแพร่เมื่อ 08/01/2017 ผู้ชม 476

อาจารย์โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์

ชื่อ-สกุล (ไทย) : อาจารย์วนัสนันท์    นุชนารถ
ชื่อ-สกุล (Eng) : Wanassanan  Nutchanart

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
เชี่ยวชาญด้านศิลปะภาพพิมพ์

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์  อาคารศิลปะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน :

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์วนัสนันท์    นุชนารถ

รศ.มัย ตะติยะ

รศ.มัย ตะติยะ

เผยแพร่เมื่อ 08/01/2017 ผู้ชม 733

อาจารย์โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์

ชื่อ-สกุล (ไทย) : รศ.มัย  ตะติยะ
ชื่อ-สกุล (Eng) : Mai   Tatiya

ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
ประเภทบุคลากร : ข้าราชการ
คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
เชี่ยวชาญด้านการสอนศิลปะ

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์  อาคารศิลปะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน :

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

รศ.มัย  ตะติยะ

ผศ.เชวงศักดิ์ เขียวเขิน

ผศ.เชวงศักดิ์ เขียวเขิน

เผยแพร่เมื่อ 08/01/2017 ผู้ชม 410

อาจารย์โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์

ชื่อ-สกุล (ไทย) : ผศ.เชวงศักดิ์      เขียวเขิน
ชื่อ-สกุล (Eng) : Chawengsak  Khlaokhern

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประเภทบุคลากร : ข้าราชการ
คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
เชี่ยวชาญด้านการสอนศิลปะ

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์  อาคารศิลปะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน :

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.เชวงศักดิ์	เขียวเขิน

อาจารย์สายพิณ เขียวมูล

อาจารย์สายพิณ เขียวมูล

เผยแพร่เมื่อ 08/01/2017 ผู้ชม 379

อาจารย์โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์

ชื่อ-สกุล (ไทย) : อาจารย์สายพิณ  เขียวมูล
ชื่อ-สกุล (Eng) : Saiphin  Keawmoon

ตำแหน่งทางวิชาการ : -
ประเภทบุคลากร : ข้าราชการ
คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
เชี่ยวชาญด้านการสอนศิลปะ

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์  อาคารศิลปะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน :

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์สายพิณ  เขียวมูล

อาจารย์วัชรัศน์ ศรีวิริยะกิจ

อาจารย์วัชรัศน์ ศรีวิริยะกิจ

เผยแพร่เมื่อ 08/01/2017 ผู้ชม 321

อาจารย์โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์

ชื่อ-สกุล (ไทย) : อาจารย์วัชรัศน์  ศรีวิริยะกิจ
ชื่อ-สกุล (Eng) : watcharat  Sriwiriyhakit

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
เชี่ยวชาญด้านการสอนศิลปะ

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์  อาคารคณะมนุษยศาสตร์ ฯ  ชั้น 2
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน :

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์วัชรัศน์	ศรีวิริยะกิจ