" โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร "

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ B.F.A. (Fine and Applied Arts)

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ B.F.A. (Fine and Applied Arts)

เผยแพร่เมื่อ 14/10/2021 ผู้เช้าชม 84


>> การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2563 โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์

วันที่ 8 มิถุนายน 2564

เผยแพร่เมื่อ 08/06/2021 ผู้เช้าชม 179


>>การคัดเลือกผลงานศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยมครั้งที่ 13 ของโปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์

วันที่ 10 มีนาคม 2564 ณ ห้องนิทรรศการศิลปะ อาคารวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์

เผยแพร่เมื่อ 10/03/2021 ผู้เช้าชม 253


ทั้งหมด

ประธานโปรแกรมวิชาหลักสูตรที่เปิดทำการเรียนการสอน


โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์/โทรสาร  055-798-087
มือถือ 086-448-9918