" โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร "

>> นิทรรศการศิลปะสัญจรสู่ชุมชนครั้งที่ 7 โดยโปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกับ โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา

ระหว่างวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2562

เผยแพร่เมื่อ 28/02/2019 ผู้เช้าชม 118


>> นิทรรศการศิลป์สัญจร สู่ชุมชน ครั้งที่ 7

วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา

เผยแพร่เมื่อ 11/02/2019 ผู้เช้าชม 294


>> โครงการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่องานพาณิชย์ศิลป์ให้นักศึกษาโปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 31 มกราคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

เผยแพร่เมื่อ 31/01/2019 ผู้เช้าชม 119


ทั้งหมด

ประธานโปรแกรมวิชาหลักสูตรที่เปิดทำการเรียนการสอน


โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์/โทรสาร  055-798-087
มือถือ 086-448-9918