บทที่  1

ส่วนนำ

 

1.1    ชื่อหน่วยงาน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 

1.2    ที่ตั้ง   อาคาร  3  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

1.3    ประวัติความเป็นมาโดยย่อ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เดิมคือคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู  พ..2518  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งออกตาม

พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว  หัวหน้าหน่วยงานเรียก  หัวหน้าคณะ  ต่อเมื่อมีพระราชบัญญัติสถาบัน

ราชภัฏ  พ..2538  คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จึงเปลี่ยนเป็นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  หัวหน้าหน่วยงาน  เรียกว่าคณบดี  ปัจจุบันเป็นหน่วยงานระดับคณะ ตามกฎกระทรวงจัดตั้งส่วน

ราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กระทรวงศึกษาธิการ  พ..2548  ออกตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ..2547  

สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ตั้งอยู่ที่อาคารเรียน  ซึ่งเป็นอาคาร

หลักในการจัดการเรียนการสอน  และมีอาคารดนตรี  อาคารศิลปะ  อาคารสำนักวิทยบริการฯ  ห้องนาฏศิลป์  เป็นอาคารประกอบที่จัดการเรียนการสอนเฉพาะทาง  บริหารวิชาการโดยแบ่งเป็น   8 โปรแกรมวิชา  ประกอบด้วยโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์    โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน    โปรแกรมวิชาศิลปกรรม   โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ  (ศศ..) โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์   โปรแกรมวิชานิติศาสตร์  และโปรแกรมวิชานาฏศิลป์และการละคร

                                ในปีการศึกษา 2548  มีบุคลากรประจำคณะรวม 60  คน แยกเป็นอาจารย์ข้าราชการ 36  คน  อาจารย์ตามสัญญาจ้าง  13  คน  อาจารย์พนักงานราชการ  4  คน  เจ้าหน้าที่  4  คน  นักการภารโรง  4  คน   มีศูนย์สารสนเทศทางภูมิศาสตร์  (GIS)  ศูนย์คอมพิวเตอร์ประจำคณะและห้องสมุดโปรแกรมวิชานิติศาสตร์  เป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะ

 

1.4  ปณิธาน  พันธกิจ  วิสัยทัศน์  คุณลักษณะบัณฑิต

ปณิธาน

สร้างสำนึกดี                         เพื่อสังคมดี          

พันธกิจ

1)      จัดการศึกษาทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2)      ทำการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่  และแก้ปัญหาสังคม

3)      ปรับปรุง  พัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรมที่เหมาะสมต่อท้องถิ่น

4)      ให้บริการทางวิชาการแก่ท้องถิ่น

5)      ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

 

วัตถุประสงค์

1)      เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2)      เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ให้บริการทางวิชาการแก่

นักศึกษา  และบุคลากรทั่วไป  ตลอดจนชุมชนในท้องถิ่น

3)      เพื่อเป็นแหล่งวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของชุมชนท้องถิ่น