วัฒนธรรมของหน่วยงาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นคณะที่มีความหลากหลายในศาสตร์และสาขาวิชาต่างๆ แต่ในความแตกต่างนี้ไม่ได้แสดงถึงความแตกแยกแต่อย่างใด แต่แสดงถึงวัฒนธรรมของหน่วยงานที่มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวร่วมกัน มีการทำงานเป็นทีม ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสร้าง ร่วมพัฒนา และวัฒนธรรมของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้แสดงออกมาผ่านอักษรภาษาอังกฤษ 8 ตัวอักษร ดังนี้
H    =    Honesty                    ซื่อสัตย์
U    =    Unity                         สามัคคี
S    =    Sodality                     นับพี่น้อง
O    =    Ownership                 เป็นเจ้าของ
K    =    Kindness                   เมตตา
P    =    Punctuality                ตรงต่อเวลา
R    =    Responsibility            รับผิดชอบ
U    =    Universal                   มองการณ์ไกลมุ่งสู่สากล
“ซื่อสัตย์ สามัคคี นับพี่น้อง เป็นเจ้าขององค์กร เอื้ออาทรพร้อมเมตตา ไม่ผลัดวันประกันพรุ่ง  มุ่งเวลา  สืบเสาะหา สู่โลกกว้างอย่างยั่งยืน”