เอกลักษณ์ของหน่วยงาน

"มุ่งเน้นท้องถิ่น สานศิลป์วัฒนธรรม" โดยมีการกำหนดจุดเน้น จุดเด่น
2 ด้าน คือ
    1. ด้านมุ่งเน้นท้องถิ่น โดยมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นต่าง ๆ รวมทั้งกิจกรรมทางด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น เนื่องจากคณะมีสาขาการพัฒนาชุมชน  สารสนเทศศาสตร์  นิติศาสตร์  รัฐประศาสนศาสตร์  ภาษาไทย เป็นต้น
    2. ด้านสานศิลป์วัฒนธรรม  โดยมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น เนื่องจากคณะมีสาขาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ดนตรีศึกษา นาฏศิลป์และการละคร