ติดตามผล นวัตกรรมองค์กรแห่งความสุข สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี

วันพุธที่ 26 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 13.00 - 14.00 น.

เผยแพร่เมื่อ 26 มกราคม 2565 124 Share


ติดตามผล องค์กรต้นแบบด้านองค์กรสุขภาวะ องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย จังหวัดนครสวรรค์

วันศุกร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 - 14.30 น.

เผยแพร่เมื่อ 1 มกราคม 2513 154 Share


ติดตามผล นวัตกรรมองค์กรแห่งความสุข องค์การบริหารส่วนตำบลตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

วันศุกร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 - 10.30 น.

เผยแพร่เมื่อ 14 มกราคม 2565 168 Share


ติดตามผล นวัตกรรมองค์กรแห่งความสุข โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยา จังหวัดตาก (อำเภอแม่สอด)

วันอังคารที่ 12 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 15.00 - 16.00 น.

เผยแพร่เมื่อ 1 มกราคม 2513 128 Share


ติดตามผล องค์กรต้นแบบองค์กรสุขภาวะ ที่ว่าการอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

วันอังคารที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 - 14.00 น.

เผยแพร่เมื่อ 1 มกราคม 2513 167 Share


มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน โครงการศูนย์บริการวิชาการองค์กรสุขภาวะภาคเหนือตอนล่าง โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร