กิจกรรมอบรมความรู้ด้านการสร้างองค์กรแห่งความสุข(Happy Workplace)

กิจกรรมอบรมความรู้ด้านการสร้างองค์กรแห่งความสุข(Happy Workplace) วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสักงาม อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2567 128 Share


โครงการฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลไทรงาม วันที่26 สิงหาคม 2566 ณ เทศบาลตำบลไทรงาม

เผยแพร่เมื่อ 26 สิงหาคม 2566 528 Share


การบรรยายหัวข้อ “องค์กรแห่งความสุข Happy Workplace การสร้างสุขในการทำงานองค์การบริหารส่วนตำบลสักงาม

วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสักงาม 

เผยแพร่เมื่อ 7 กรกฎาคม 2566 40 800 Share


การบรรยายหัวข้อ “องค์กรแห่งความสุข Happy Workplace การสร้างสุขในการทำงาน และการเสริมสร้าง Teamwork” ภายใต้โครงการ “สร้าง เสริม สุข” มหาวิทยาลัยราชภัฏไปสู่สังคมสุขภาวะ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

การบรรยายหัวข้อ “องค์กรแห่งความสุข Happy Workplace การสร้างสุขในการทำงาน
และการเสริมสร้าง Teamwork”  ภายใต้โครงการ “สร้าง เสริม สุข”
มหาวิทยาลัยราชภัฏไปสู่สังคมสุขภาวะ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2566 188 1,333 Share


กิจกรรมจัดทำร่างหลักสูตรนักสร้างสุของค์กรสุขภาวะ ครั้งที่1 (ภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ)

กิจกรรมจัดทำร่างหลักสูตรนักสร้างสุของค์กรสุขภาวะ
(Happy Work Balance, Happy of Life & Learn, Happy Quality of Life)
จำนวน ๓ ชุด ภายใต้โครงการ “สร้าง เสริม สุข” มหาวิทยาลัยราชภัฏไปสู่สังคมสุขภาวะ
โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (ภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ)

เผยแพร่เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2566 180 1,180 Share


มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน โครงการศูนย์บริการวิชาการองค์กรสุขภาวะภาคเหนือตอนล่าง โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร