แบบประเมิน

สำหรับนักศึกษาและผู้ใช้บัณฑิต

Get Adobe Flash player

>>แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

>>แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

                  - โปรแกรมวิชาภาษาจีน 

                  - โปรแกรมวิชาภาษาไทย

                  - โปรแกรมวิชานิติศาสตร์

                  - โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา

                  - โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ

                  - โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม

                  - โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์

                  - โปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ

                  - โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์ประยุกต์ศิลป์

                  - โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา     

>>แบบประเมินความคิดเห็นของนักศึกษา

>>แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อหลักสูตรปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่

>>แบบประเมิน ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้