แบบประเมินสำหรับอาจารย์

ที่

แบบสอบถามเรื่อง

1

แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์ฯ

2

แบบตรวจสอบรายการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของอาจารย์ประจำหลักสูตร

3

ภาวะผู้นำตามการรับรู้ของบุคลากรและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการอำนวยการคณะ
ศึกษาเฉพาะกรณีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีการศึกษา 2561

4

แบบสำรวจความพึงพอใจในปัจจัยหลักที่ทำให้ผู้ปฏิบัติงานมุ่งมั่น
ต่อภารกิจ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  ประจำปีการศึกษา 2561