คอลัมน์ที่ 3 : คณบดี


CURRICULUM

โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์

โปรแกรมวิชาภาษาจีน

โปรแกรมวิชาภาษาไทย

โปรแกรมวิชานิติศาสตร์

โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ

โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม

โปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ

โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์

โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา


Faculty of Humanities and Social Sciences
Kamphaeng Phet Rajabhat University
69 Nakorn Chum, Muang
Kamphaeng Phet Province 62000 Thailand
Tel/fax. +66 55 798 087