วิสัยทัศน์

      สร้างสรรค์องค์ความรู้เชิงบูรณาการ พัฒนางานเพื่อท้องถิ่น สานศิลป์ความเป็นไทยสู่สากลโลก