ปณิธาน
 

  มุ่งพัฒนาคนและองค์กรบนพื้นฐานของวัฒนธรรมท้องถิ่น