วัตถุประสงค์

1) เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2)เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้บริการทางวิชาการ
   แก่นักศึกษา และบุคลากรทั่วไปตลอดจนชุมชนในท้องถิ่น
3) เพื่อเป็นแหล่งวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของชุมชนท้องถิ่น