คุณลักษณะบัณฑิต

                       
                            มีความรู้คู่คุณธรรม พร้อมนำสังคม
                            นิยมความเป็นไทย   ใส่ใจวิถีโลก