พันธกิจ

               1) จัดการศึกษาทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
            2) ทำการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ และแก้ปัญหาท้องถิ่น
            3) ปรับปรุง พัฒนาและเผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อท้องถิ่น
            4) ให้บริการทางวิชาการแก่ท้องถิ่น
            5) ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น