ประวัติความเป็นมา
      ปี พ.ศ. 2546-2547 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศรัณย์ วงศ์คำจันทร์ ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2546-2548 อนึ่ง ในปีการศึกษา 2546 นี้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดตั้งโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ขึ้น โดยมีผู้ช่วยศาตราจารย์วินัย บุษบา เป็นประธานโปรแกรมวิชานิติศาสตร์
       สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 และแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรให้สถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนสถาบันและหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญานำไปใช้ในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาในระดับต่างๆ อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดพิมพ์เอกสารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 เพื่อเป็นประโยชน์แก่สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ที่จัดหลักสูตรในระดับปริญญาในการนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างต่อเนื่องต่อไป
       การประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ส่งผลสถาบันราชภัฏกำแพงเพชร ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2547 ด้วยเหตุนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จึงต้องปรับเปลี่ยนบทบาทและวิธีการดำเนินการตามความเหมาะสม ประกอบกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ดังนั้นหลังจากที่ได้ปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โปรแกรมวิชาต่าง ๆ ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ทยอยปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมดมศึกษา พ.ศ.2548 หลังจากได้รับความเห็นชอบจาก สกอ.ในปีพ.ศ. 2550 โปรแกรมวิชาต่าง ๆ จึงเริ่มใช้หลักสูตรใหม่เพื่อให้มีความสมบูรณ์และทันสมัย มีข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารและคณาจารย์
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก เข้าดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ตั้งแต่ปี พ.ศ 2548-2552 ในช่วงนี้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |