ประวัติความเป็นมา
ใช้ชื่อเรื่องการสัมมนาว่า “กำแพงเพชร: อดีต ปัจจุบัน อนาคต” โดยมุ่งเน้นเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของจังหวัดกำแพงเพชร ต่อมา อาจารย์วิทยา เดชอุดม ดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูกำแพงเพชร จนถึงปี พ.ศ.2536 ในระหว่างนี้ ภาควิชาที่สังกัดคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูกำแพงเพชร ยังคงมี 11 ภาควิชาดังเดิมในปี พ.ศ.2534 คณะวิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยครูกำแพงเพชรได้เปิดโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ส่งผลให้วิทยาลัยครูกำแพงเพชรเป็นสถาบันที่ใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา พร้อมทั้งสอนทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาเต็มรูปแบบ ในปี พ.ศ.2535 คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูกำแพงเพชรได้มีส่วนร่วมในการจัดงานฉลอง 100 ปี การฝึกหัดครูไทย วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2535 วิทยาลัยครูกำแพงเพชร ได้รับมอบที่ดิน ซึ่งเป็นป่าเสื่อมโทรม ในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จากกรมป่าไม้ เดิมวางแผนให้เป็น ศูนย์ปฏิบัติการและวิจัยธรรมชาติ แต่ต่อมาได้พัฒนาเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ศูนย์อุดมศึกษาแม่สอด ปัจจุบัน คือ สำนักมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
       ในปี พ.ศ.2536 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจนวิทย์ ผาสุข ได้ดำรงตำแหน่งอธิการวิทยาลัยครูกำแพงเพชร และได้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวจนถึงปี พ.ศ. 2538 ในขณะเดียวกัน ดร.ภาคภูมิ อินทวงศ์ ได้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูกำแพงเพชร (พ.ศ.2536-2538) โดยมีภาควิชาสังกัดในคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูกำแพงเพชร จำนวน 11 ภาควิชา เหมือนเดิม และดร.ภาคภูมิ อินทวงศ์ ในปี พ.ศ. 2538-2542
       ในปี พ.ศ. 2542 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ ได้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีสถาบันราชภัฏกำแพงเพชร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีรัตน์ เจิงกลิ่นจันทร์ ดำรงตำแหน่งคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏกำแพงเพชร โดยดำรงตำแหน่งดังกล่าวตั้งแต่ปี พ.ศ.2542-2546 ในช่วงนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดโครงสร้างใหม่ในรูปแบบโปรแกรมวิชา ประกอบด้วย โปรแกรมวิชา 11 โปรแกรมวิชา กล่าวคือ (1) โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) (2)โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา (3) โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา (4) โปรแกรมวิชาศิลปศึกษา (5) โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์ (6) โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) (7) โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (8) โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ (9) โปรแกรมวิชาพัฒนาชุมชน (10) โปรแกรมวิชาศิลปกรรม (11) โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์

หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |