ประวัติความเป็นมา
ในช่วงนี้ อาจารย์บุญมี ปาละวงศ์ เข้าดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูกำแพงเพชร แทนอาจารย์สมชาย ตันติสันติสม ซึ่งพ้นจากตำแหน่งหัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูกำแพงเพชร เพื่อไปดำรงตำแหน่งรองอธิการฝ่ายวางแผนและพัฒนา วิทยาลัยครูกำแพงเพชร
       หลักสูตรวิทยาลัยครู 2528 ระบุว่า คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประกอบด้วยภาควิชาดังต่อไปนี้ (1) ภาควิชาภาษาไทย (2) ภาควิชาภาษาอังกฤษ (3) ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ (4) ภาควิชาศิลปะ (5) ภาควิชาดนตรีศึกษา (6) ภาควิชานาฏศิลป์ (7) ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
(8) ภาควิชามานุษยวิทยาและสังคมวิทยา (9) ภาควิชาประวัติศาสตร์ (10) ภาควิชาภูมิศาสตร์ (11) ภาควิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (12) ภาควิชาภาษาญี่ปุ่น (13) ภาควิชาภาษาจีน (14) ภาควิชาภาษามาเลย์ (15) ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส (16) ภาควิชาภาษาเยอรมัน (17) ภาควิชาภาษาอิตาเลี่ยน
       รายวิชาในภาควิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประกอบด้วย (1) พื้นฐานการเมืองและการปกครองของไทย (2) การปกครองท้องถิ่น (3) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (4) ลัทธิการเมืองและลัทธิเศรษฐกิจ (5) การจัดองค์กรท้องถิ่น (6) พัฒนาการทางการเมือง (7) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย (8) กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน (9) กฎหมายธุรกิจ (10) กฎหมายธุรกิจเกษตร (11) นิติกรรมและสัญญา (12) กฎหมายเกี่ยวกับสหกรณ์ (13) กฎหมายเกี่ยวกับการก่อสร้าง (14) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายสื่อมวลชน (15) กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายสำหรับประชาชน

      ในปี พ.ศ.2533 อาจารย์เอมอร เนียมน้อย เป็นหัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูกำแพงเพชร ในปีนี้ คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูกำแพงเพชร ประกอบด้วยภาควิชา 11 ภาควิชา คือ (1) ภาควิชาภาษาไทย (2) ภาควิชาภาษาต่างประเทศ (3) ภาควิชาศิลปะ (4) ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ (5) ภาควิชาปรัชญาและศาสนา (6) ภาควิชาสังคมวิทยา (7) ภาควิชาประวัติศาสตร์ (8) ภาควิชาดนตรี (9) ภาควิชานาฏศิลป์ (10) ภาควิชาภูมิศาสตร์ (11) ภาควิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  ในปีเดียวกันคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูกำแพงเพชร ได้เป็นแกนนำในการจัดการสัมมนาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เมืองกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 ขึ้นในวันที่ 27-30 สิงหาคม
พ.ศ. 2533
หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |