ประวัติความเป็นมา
     9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก เข้าดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปี พ.ศ. 2548 - 2552
     10.ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัย ตะติยะ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปี พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน

     ประวัติโดยย่อ จากบทความ อาลัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดย รศ.ดร. กานต์ โกวิทย์สมบูรณ์ (2552, หน้า 1 - 23) ดังนี้
       ในปีการศึกษา 2522 วิทยาลัยครูกำแพงเพชรเปิดรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาการศึกษาขั้นสูง (ป.กศ. สูง) เป็นรุ่นที่สอง ในกลุ่มวิชาเอก คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ พลศึกษา อุตสาหกรรมศิลป์ ศิลปะ คหกรรมศาสตร์และเกษตรศาสตร์ โดยอาจารย์สุนทร หิรัญวงศ์ เป็นหัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูกำแพงเพชร ปี พ.ศ. 2522 – 2528
       ในปี พ.ศ.2528 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา เศรษฐีธร ย้ายไปดำรงตำแหน่งอธิการวิทยาลัยครูเพชรบูรณ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพรถ เลิศพิริยกมล อธิการวิทยาลัยครูรำไพพรรณี ย้ายมาดำรงตำแหน่งอธิการวิทยาลัยครูกำแพงเพชรแทน

หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |