ประวัติความเป็นมา
          3. อาจารย์บุญมี ปาละวงศ์ เข้าดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูกำแพงเพชร แทนอาจารย์สมชาย ตันติสันติสม ปี พ.ศ. 2528 – 2533
          4. อาจารย์เอมอร เนียมน้อย เป็นหัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูกำแพงเพชร ปี พ.ศ. 2533 – 2533
          5. อาจารย์วิทยา เดชอุดม ดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูกำแพงเพชร ปี พ.ศ. 2533 - 2536
          6. ดร.ภาคภูมิ อินทวงศ์ ได้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูกำแพงเพชร ปี พ.ศ. 2536 – 2538 และปี พ.ศ. 2538 - 2542
          7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีรัตน์ เจิงกลิ่นจันทร์ ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏกำแพงเพชร โดยดำรงตำแหน่งดังกล่าวตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2542 - 2546
          8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศรัณย์ วงศ์คำจันทร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏกำแพงเพชร ปี พ.ศ. 2546 - 2548
 

หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |