ประวัติความเป็นมา

      โดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เดิม คือ  คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู  พ.ศ.2518 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว หัวหน้าหน่วยงานเรียกว่า หัวหน้าคณะ ต่อเมื่อมีพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงเปลี่ยนเป็นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หัวหน้าหน่วยงาน เรียกว่าคณบดี ปัจจุบันเป็นหน่วยงานระดับคณะตามกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย  ราชภัฏกำแพงเพชร กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 ออกตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย   ราชภัฏ พ.ศ. 2547  
       ด้วยเหตุนี้ ผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร  ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเป็นคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จนถึงในปี พ.ศ. 2522 เปลี่ยนเป็นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2538 มาถึงปัจจุบัน มีผู้บริหารได้พัฒนาองค์กรมาถึงขณะนี้ จำนวน  9  คน  ตามรายนามต่อไปนี้
       1. อาจารย์สุนทร หิรัญวงศ์ เป็นหัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูกำแพงเพชร ปี พ.ศ. 2522 - 2528
       2. อาจารย์สมชาย ตันติสันติสม หัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิทยาลัยครูกำแพงเพชร ปี พ.ศ. 2528 – 2528 ลาออกจากตำแหน่งเพื่อไปดำรงตำแหน่ง รองอธิการฝ่ายวางแผนและพัฒนา

หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |