ประวัติความเป็นมา
          นายวิชัย แข่งขัน 1 ตุลาคม 2516 – 22 มีนาคม 2520
          นายโสภณ สุวรรณโรจน์ 23 มีนาคม 2520 – 20 ตุลาคม 2524
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา เศรษฐีธร 21 ตุลาคม 2524 – 20 ตุลาคม 2528
          รองศาสตราจารย์ไพรถ เลิศพิริยะกมล 21 ตุลาคม 2528 – 20 ตุลาคม 2532
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจนวิทย์ ผาสุข 21 ตุลาคม 2532 – 8 มิถุนายน 2542
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ 9 มิถุนายน 2542 - ปัจจุบัน

          ซึ่งในปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้แบ่งคณะวิชาเพื่อเปิดการเรียนการสอนด้วยกัน 
5  คณะวิชา ได้แก่
            1.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                       
            2.  คณะครุศาสตร์                                        
            3.  คณะวิทยาการจัดการ                                           
            4.  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                                             
            5.  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                                              

หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |