ประวัติความเป็นมา
      ปีการศึกษา 2543 ได้เปิดรับนักศึกษา ภาค กศ.บป. ที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ใช้สถานที่โรงเรียนสรรพวิทยาคมเป็นศูนย์การศึกษาเป็นรุ่นแรก จนในปีการศึกษา 2544 ได้จัดตั้งศูนย์อุดมศึกษาแม่สอด เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาสู่ท้องถิ่นบนเนื้อที่ 600 ไร่ ของตำบล แม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และเปิดรับนักศึกษาภาคปกติรุ่นแรก
       ปีการศึกษา 2546 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธย ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา ใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มีผลให้สถาบันราชภัฏอยู่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
       ปีการศึกษา 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ซึ่งมีผลให้สถาบันราชภัฏทุกแห่งทั่วประเทศ มีฐานะเป็นมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2547 (สำนักส่งเสริมวิชาการ, 2552, หน้า 8 - 9)
       ฉะนั้น ผู้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน ดังรายนามต่อไปนี้

หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |