ประวัติความเป็นมา
      4. การพัฒนาอาจารย์ อาจารย์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีวุฒิทางการศึกษาสูงขึ้นในระดับปริญญาเอกซึ่งสำเร็จการศึกษาทั้งในและนอกประเทศ อาจารย์ของคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์มากขึ้น อนึ่ง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ส่งเสริมส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์ ตลอดจนสนับสนุนให้อาจารย์ประจำทำการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
       5. งบประมาณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นทุกปี โดยได้รับทั้งงบประมาณการพัฒนาอาจารย์ และงบประมาณสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังมีระบบและกลไกในการจัดสรรทรัพยากรทางการเงินและการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย ตลอดจนการตรวจสอบการเงินและงบประมาณ
       6. เทคโนโลยีการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้พัฒนาระบบสารสนเทศ E-Learning พัฒนา Website ระบบฐานข้อมูล เพื่อการเรียนการสอนและวิจัย ตลอดจนข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set)
       7. การพัฒนาวารสารทางวิชาการ คณาจารย์ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ร่วมมือกันพัฒนาวารสาร “พิกุล” ซึ่งเป็นวารสารทางวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เพื่อให้เป็นวารสารที่ได้มาตรฐาน และได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
       8. การพัฒนาการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้พัฒนาการเรียนการสอนไปสู่ระดับบัณฑิตศึกษาโดยเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น


หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |