ประวัติความเป็นมา

     ในช่วงปี พ.ศ. 2551 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ ได้เข้าดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรอีกวาระหนึ่ง และต่อมาในปี พ.ศ. 2552 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก หมดวาระการดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ไปดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ บริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม ในขณะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัย ตะติยะ รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ขึ้นดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในปีการศึกษา 2552 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดโครงสร้างการบริหารวิชาการ 11 โปรแกรมวิชา คือ (1) โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (2) โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน (3) โปรแกรมวิชาทัศนศิลป์ (4) โปรแกรมวิชาศิลปกรรม (5) โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (6) โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ (7) โปรแกรมวิชาสารสนเทศศาสตร์ (8) โปรแกรมวิชานาฎศิลป์และการละคร (9) โปรแกรมวิชาภาษาจีน (10) โปรแกรมวิชาภาษาไทย (11) โปรแกรมวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ มีแหล่งการเรียนรู้ภายในคณะ ได้แก่ ศูนย์คอมพิวเตอร์ประจำคณะ จำนวน 2 ห้อง ห้องสมุดกฎหมาย ศูนย์สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทางดนตรี ห้องปฏิบัติการศิลปะ และห้องปฏิบัติการนาฎศิลป์และการละคร
      นับตั้งแต่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 เป็นต้นมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภักำแพงเพชร ได้ดำเนินการปฏิรูปและพัฒนาการศึกษาในระดับที่รวดเร็วและต่อเนื่อง ดังนี้
       1. การเรียนการสอน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้พัฒนาการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
       2. การบริหารและการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรใช้หลักธรรมาภิบาลที่เน้นประสิทธิภาพ โปร่งใส มีความรับผิดชอบ และตรวจสอบได้ สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติ และระดับนานาชาติ เน้นการจัดการความเสี่ยง การพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ให้เป็นองค์กรเรียนรู้ ตลอดจนการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
       3. การประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรได้ดำเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน อีกทั้งการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก (พ.ศ. 2544-2548) และการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สอง (พ.ศ. 2549-2553) โดยสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |