ประวัติความเป็นมา
      มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ตั้งอยู่ในเขตหมู่บ้านวังยาง หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรมีเนื้อที่ 496 ไร่ 3 งาน 57.5 ตารางวา อยู่ห่างจากตัวเมืองกำแพงเพชรตามเส้นทางถนนพหลโยธิน กำแพงเพชร – นครสวรรค์ เป็นระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมีศูนย์ให้การศึกษานอกสถาบัน คือ ศูนย์อุดมศึกษาแม่สอด ตั้งอยู่ที่ 222 หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก บนเนื้อที่ 600 ไร่ ซึ่งขอนำประวัติโดยย่อของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มากล่าวพอเข้าใจ ดังนี้
       ปี พ.ศ. 2516 ได้เจรจาขอซื้อที่ดินจากราษฎรต่อจากที่สาธารณะจนถึงริมน้ำปิงเป็นพื้นที่ประมาณ 420 ไร่เศษ ในจำนวนนี้ราษฎรยกให้โดยไม่คิดมูลค่า 95 ไร่เศษ ส่วนที่เหลือ 325 ไร่เศษ ซื้อด้วยงบประมาณของกรมฝึกหัดครู วิทยาลัยครูกำแพงเพชรได้ประกาศจัดตั้งขึ้นใน วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2516
       ปีการศึกษา 2519 เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกระดับ ป.กศ. ชื่อสถาบันว่า วิทยาลัยครูกำแพงเพชร
       ปีการศึกษา 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานนามวิทยาลัยครูทั่วประเทศทั้ง 36 แห่ง เป็นชื่อ สถาบันราชภัฏ เมื่อ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535

หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |