ประวัติความเป็นมา

       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตั้งอยู่ที่อาคารเรียน   3 ซึ่งเป็นอาคารหลักในการจัดการเรียนการสอน  มีอาคารดนตรี อาคารศิลปะ อาคารสำนักวิทยบริการและห้องนาฏศิลป์ เป็นอาคารประกอบที่จัดการเรียน การสอนเฉพาะทาง ปัจจุบันได้เปิดการเรียนการสอน   10 โปรแกรมวิชา ประกอบด้วยโปรแกรมวิชาภาษาไทย โปรแกรมวิชาภาษาจีน โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาอังกฤษธุรกิจ โปรแกรมวิชาทัศนศิลป์ โปรแกรมวิชานาฏศิลป์และการละคร โปรแกรมวิชาสารสนเทศศาสตร์ โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ และโปรแกรมวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ ในปีการศึกษา 2550 มีบุคลกรคณะ รวม 57 คน โดยแยกเป็นอาจารย์ประจำ 34 คน พนักงานมหาวิทยาลัยสายการสอน 4 คน พนักงานราชการ 1 คน อาจารย์พิเศษ 18 คน มีแหล่งการเรียนรู้ภายในคณะ ได้แก่ ศูนย์คอมพิวเตอร์ประจำคณะ ศูนย์ฝึกประสบการวิชาชีพ ศูนย์ส่งเสริมความรู้กฎหมายการเมืองการปกครอง ห้องสมุดกฎหมายและศูนย์สารสนเทศ ทางภูมิศาสตร์ ห้องศิลปกรรม เป็นต้น