คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร

FACULTY  OF  HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCESฐานข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
 

:: วิจัย ::
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำงานวิจัยเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
แบบฟอร์มงานวิจัยที่ได้รับทุนตั้งแต่ พ.ศ.2531-2554
ฐานข้อมูลงานวิจัย 2550 ฐานข้อมูลงานวิจัย 2551
ฐานข้อมูลงานวิจัย 2552 ฐานข้อมูลงานวิจัย 2553
งานวิจัยในชั้นเรียน จรรยาบรรณของนักวิจัย
ฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฐานข้อมูลงานวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ฐานข้อมูลงานวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฐานข้อมูลวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม ระบบสืบค้นวิทยานิพนธ์และภาคนิพนธ์
วิทยานิพนธ์ไทย ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
Journal Link สำนักงานฯวิจัยแห่งชาติ
ระบบข้อมูลวิจัยจุฬาฯ ฐานข้อมูลงานวิจัยของ มข.
บทความกระทรวงศึกษาธิการ บทความ ThaiNGO
สืบค้นวิทยานิพนธ์ไทยทุกสถาบัน ค้นงานวิจัยที่ umi.com
ค้นงานวิจัย ERIC Database ฐานข้อมูลงานวิจัยของประเทศไทย
สืบค้นวิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สืบค้นปริญญานิพนธ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สืบค้นวิทยานิพนธ์ 24 มหาวิทยาลัย รายชื่อฐานข้อมูลสารสนเทศในห้องสมุดอุดมศึกษา
http://www.fed.cuhk.edu.hk/ ให้ข้อมูลด้านการวิจัยจาก Hong
           Kong Institute of Educational Research
 http://www.research.cse.ucla.edu/ Center Research Web site
            ให้แหล่งสืบค้นที่สามารถลิงค์ไปยังศูนย์การวิจัยการศึกษาด้านอื่น ๆ
www.tfn.net/fera Florida Educational Research Association
           องค์กรที่สนับสนุนผู้ที่ทำวิจัยทางการศึกษา
www.telematics.ex.ac.uk/erf ให้ข้อมูลด้านการวิจัยแก่ครู
            อาจารย์และผู้ที่สนใจทั่วไป
http://www.aaer.org/ Association for the Advancement of Educational
           Research สำหรับผู้ที่สนใจความก้าวหน้าด้านการวิจัยทางการศึกษา
Educational Research
Social Research Information Gateways/ Non-bibliographic Databases
Bibliographic Databases/ Sources Electronic Journals
Education Systems and Government Sites European Union Gateways and Programmes
International Bodies Funding Agencies
Conferences and Events Research Methods
Email Discussion Groups Search Engines
Other การทำวิจัย การศึกษาระดับสูง และโปรแกรมการศึกษาแบบต่อเนื่อง
        http://www.reeusda.gov/
วิจัยด้านคอมพิวเตอร  http://www.cerias.purdue.edu/ สภาพสิ่งแวดล้อมขั้นพื้นฐานในการทำวิจัยทางการศึกษา
        http://www.wcer.wisc.edu/
การทำวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์ทางด้านการเกษตร
         http://www.sarep.ucdavis.edu/
วิจัยทางอาชีวศึกษา
        http://www.vocserve.berkeley.edu/
วิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาระดับประถมและมัธยมโดยศึกษาเรื่องนโยบาย แผนการเงิน
           การปฏิรูปและการจัดการ
  http://www.gse.upenn.edu/cpre/
วิจัยในประเทศสกอตแลนด์
        http://www.scre.ac.uk/
วิจัยในประเทศจีน http://www.cernet.edu.cn/ รวบรวมรายชื่อ Web Sites ที่สามารถเข้าไปใช้ ERIC database ได
        http://www.ericae.net/search.htm
ข้อมูลด้านสื่อการสอนในการสอนอ่านและเขียน
         http://www.indiana.edu/~eric_rec
ข้อมูลอ้างอิงสำหรับการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง (ESL)
        http://www.cal.org/ericcll.ncbe/esldirectory/
จดหมายข่าว รายงานและวารสารเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผล
         http://www.ericae.net/ftlib.htm
ข้อมูลด้านการจัดการห้องสมุดและสารสนเทศ
        http://ericir.syr.edu/ithome/
สถาวิจัยแห่งชาติ   http://www.nrct.go.th/ www.ifd.or.th/clippingonline เสนอฐานข้อมูลวิกฤตภาค
        เพื่อใช้ค้นคว้าอ้างอิงสำหรับงานวิจัยและงานวิชาการ
www.mdk12.org/mspp/mspap/index.htm
        แนะนำหลักสูตรที่น่าสนใจในสาขาวิชาต่าง ๆ
http://www.thaicanread.com/ รวบรวมเอกสารวิจัย รายงาน และ
        บทความวิชาการต่าง ๆ ดาว์นโหลดฟรี
http://www.tfrc.co.th/ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยให้ข้อมูลและเผยแพร่ผลงาน
        วิจัยเชิงเศรษฐศาสตร์ โพลล์ศูนย์วิจัยและเศรษฐธุรกิจ
http://thaistudies.rsu.ac.th/ โครงการไทยศึกษา นำเสนอข้อมูล
        โครงการวิจัย บทวิจารณ์ โครงการท่อน้ำก๊าซไทย
มาเลเซีย
        และข้อมูลอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
  http://www.aera.net/ ให้ข้อมูลด้านการวิจัยทางการศึกษาและ
        การนำไปใช้ จาก
American Educational Research Association (AERA)
http://www.nfer.ac.uk/ ให้ข้อมูลด้านการวิจัยและพัฒนาโครงการต่างๆ
        ทางการศึกษา โดยองค์กรอิสระ
National Foundation For Educational
        Research (NFER)
http://www.acer.edu.au/ Australian Council For Educational
        Research (ACER) มุ่งสร้างและเผยแพร่ความรู้และเครื่องมือในการวิจัย
        ต่อสาธารณะเพื่อการพัฒนา ทั้งยังมีบริการห้องสมุดจดหมายข่าวและผล
        การวิจัยล่าสุดอยู่ในเวบด้วย
http://www.ers.org/ Educational Research Service เป็นองค์กรอิสระ
        ให้บริการข้อมูลด้านการวิจัยสำหรับนักการศึกษาและผู้ที่สนใจ
        สามารถสืบค้นได้โดยใช้หัวเรื่องเป็นหลัก
http://www.askeric.org/ ให้บริการลิงค์ที่น่าสนใจด้านการศึกษา
        ข่าวสารและข้อมูลปัจจุบัน
Journal Link สำนักงานฯวิจัยแห่งชาติ
สืบค้นวิจัยการสร้างแบบวัด ฐานข้อมูลฯ ทบวงมหาวิทยาลัย
ระบบข้อมูลวิจัยจุฬาฯ ฐานข้อมูลงานวิจัยของ มข.
บทความกระทรวงศึกษาธิการ บทความ ThaiNGO
บทความทั่วไป สกศ. บทความวิจัยการศึกษา สกศ.
สืบค้นบทความในวารสาร สืบค้นวิทยานิพนธ์ไทยทุกสถาบัน
ค้นงานวิจัยของ สกศ. ค้นงานวิจัยที่ umi.com
 ค้นงานวิจัย ERIC Database แหล่งรวมฐานข้อมูลงานวิจัย
ค้นงานวิจัย สกศ งานวิจัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (Full text)